18 de juliol de 2008

Els Inicis

La primera constància del negoci de gorres la trobem en un document notarial datat a Barcelona el 23 d’ octubre de 1886 on es reconeix per part de Rosa Susana Roca el préstec de 2.500 pessetes al seu gendre en Joan Rocabert i Oller per atendre el negoci de fabricació de gorres.

En aquest document notarial, Rosa Susana Roca manifestava que no desitjava el retorn d’ aquest prèstec, sino que volia que servís com a dot i aportació al negoci familiar de la seva filla Camila Casanovas i Susana, casada amb en Joan Rocabert.

Les dades que consten a l’ arxiu familiar ens diuen que en Joan Rocabert i Oller va nèixer a Sant Esteve de Castellar (actualment Castellar del Vallés) el 23 de febrer de 1848, constant com empadronat a Terrassa l’ any 1869 al carrer Sant Quirze, 60.

Camila Casanovas i Susana era filla de Terrassa, nascuda el 26 de novembre de 1848 i empadronada l’ any 1869 al carrer Major, 58.

Posteriorment tots dos consten registrats al Padró de l’ any 1900 al carrer Església, 3 on actualment es troba “La casa de les boines”.

El primer registre trobat de la botiga és al Padró de Contribuents de Terrassa de l’ any 1907, corresponent al cens de l’ any 1906, on figura en Joan Rocabert i Oller al c Esglèsia 3 sota l’ epígraf de “Tienda de gorras”, Tarifa 1ª, classe 11, nº 8 apartat 8.

En Joan Rocabert va morir l’ onze de març de 1907, passant la botiga a nom de “Viuda de Joan Rocabert”.

Temps abans de la mort d’en Joan Rocabert, el nebot de la parella en Josep Casanovas i Colomer feia vida a casa dels seus oncles Joan i Camila, ja que aquests no havien tingut fills. En Josep Casanovas va ser enviat pels seus oncles a Barcelona d’ aprenent de l’ ofici del comerç, com se solia fer en aquells temps.

Al 1912 en Josep Casanovas es va incorporar completament al negoci i portava la botiga amb la seva tia Camila. En aquest moment es va reformar la botiga i va agafar un nou impuls que us explicarem en el proper article.